Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εργαστηριακό κιτ GAIA

Η κοινοπραξία του GAIA συνέταξε το εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με το GAIA με τη μορφή ενός βιβλίου (PDF), το οποίο περιέχει μια σειρά οδηγών/δραστηριοτήτων για το Lab Kit. Για κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβάνουμε το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τις ομάδες των μαθητών (θεωρητικό και πρακτικό) και μια σύντομη περιγραφή των εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν (στόχοι). Ένα κομμάτι του υλικού αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς, προσδιορίζοντας τον εκπαιδευτικό στόχο για κάθε δραστηριότητα, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη εργαστηριακή δραστηριότητα. Ένα άλλο κομμάτι απευθύνεται στους μαθητές δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, εξηγώντας πώς διασυνδέονται οι αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κλπ. Υπάρχουν δραστηριότητες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, ενώ περιέχονται και πρόσθετες, πιο σύνθετες δραστηριότητες  (π.χ., για τους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές).

GAIA Playbook

Το βιβλίο GAIA Playbook (PDF) προορίζεται να χρησιμεύσει ως περίληψη των προτεινόμενων εκπαιδευτικών δράσεων, ή ως μια συλλογή προτύπων και δραστηριοτήτων, με στόχο τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο τους. Ορισμένα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Playbook έχουν παρουσιαστεί στα παραδοτέα του έργου. Παρουσιάζουμε ένα σύνολο από τις πιο πρακτικές κατευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σχολικό πρόγραμμα σπουδών και να χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με τους μαθητές.

Παραδείγματα παρακολούθησης επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία GAIA

Σε αυτόν τον οδηγό παρέχουμε μερικά πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων και της υποδομής που παρέχει το GAIA για τη διεξαγωγή μετρήσεων σχετικά με την ενέργεια σε ένα σχολικό κτίριο.

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter