Το έργο GAIA

Green Awareness In Action

Το έργο Green Awareness in Action (GAIA) επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, στο προσωπικό των σχολείο, σε μαθητές και γονείς διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, από το Δημοτικό ως το Γυμνάσιο και το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο. Η ενεργειακή αποδοτικότητα ως στόχος στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι σημαντική για πολλούς λόγους:

  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης στους νέους ανθρώπους και η αλλαγή της συμπεριφοράς και των συνηθειών τους σχετικά με τη χρήση της ενέργειας, είναι απαραίτητη για μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Εκπαιδεύοντας τα παιδιά και τους νέους στο να υιοθετούν συνήθειες ενεργειακά-αποδοτικές, επηρεάζεται έμμεσα και το οικογενειακό τους περιβάλλον
  • Τα κτίρια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας
  • Ιστορικά, οι δαπάνες για την ενέργεια στα σχολεία αντιμετωπίζονται ως πάγιες και ανελαστικές

Το έργο GAIA θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο ψηφιακό οικοσύστημα βασισμένο στις ΤΠΕ, περιλαμβάνοντας διαδικτυακές, κινητές εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές αισθητήρων, ειδικά σχεδιασμένο για σχολικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρήστες (προσωπικό σχολείων, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μέσω των παιδιών) όσο και κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια, σπίτια) τα οποία θα προωθούν και θα υποστηρίζουν την αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η ομάδα του GAIA περιλαμβάνει ένα σύνολο από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα κτίρια στον εκπαιδευτικό τομέα, στα οποία θα διεξαχθούν μια σειρά από δοκιμές. Επίσης καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από σημαντικά πεδία, συμβάλλοντας σε μια δομημένη ερευνητική προσέγγιση. Στο έργο GAIA συμμετέχουν εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύοντας στην υλοποίηση μιας παν-Ευρωπαϊκής προσέγγισης, δημιουργώντας ένα σύνολο που θα εγγυηθεί έναν καλύτερο συνδυασμό από λύσεις για τις διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικούς τρόπους ζωής που σχετίζονται με πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε κάθε χώρα.

This work was supported by the European Commission and the EASME, under the H2020-EE-2015-2-RIA call and contract number 696029.

Be informed!

Sign up for newsletter